Nguyễn Quang Trưởng

Nguyễn Quang Trưởng

Giảng viên | Chuyên Gia

Giảng viên Nguyễn Quang Trưởng – Chuyên gia phần mềm sửa chữa ô tô

Nguyên trưởng nhóm nghiên cứu công ty Innova Việt Nam

Trưởng bộ môn Điện động cơ tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ô tô Việt Nam

GIẢNG VIÊN VÀ CHUYÊN GIA